Regulamin

Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza Różewicza

Regulamin Konkursu

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza, zwaną dalej „Nagrodą”, na utwór literacki (zwany dalej „Utworem”), napisany w języku polskim, przez żyjącego autora, przeznaczony do wystawienia w teatrze.
 1. Konkurs i Nagroda mają na celu wspieranie zarówno autorów piszących dla teatru, jak również najwartościowszych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej.
 1. Organizatorem konkursu jest Teatr Miejski w Gliwicach, z siedzibą pod adresem: ul. Nowy Świat 55/57, 44- 100 Gliwice, zwany dalej „Organizatorem”. Teatr Miejski w Gliwicach jest także dysponentem praw do nazwy Nagrody.

§2

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

1.Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające łącznie następujące warunki:

– będące jedynym autorem Utworu zgłaszanego do konkursu, któremu przysługuje całość osobistych oraz majątkowych praw autorskich do tego Utworu;

– legitymujące się autorstwem przynajmniej jednego wcześniej opublikowanego (z nadanym numerem ISBN) utworu literackiego.

 1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone Utwory dramaturgiczne przeznaczone do wystawienia w teatrze, napisane w języku polskim. Zgłaszany do konkursu Utwór nie może być wcześniej publikowany ani wystawiony w formie sztuki teatralnej.
 1. W razie stwierdzenia, że Uczestnik i/lub zgłaszany przez niego Utwór nie spełniają warunków określonych odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2, Uczestnik taki zostaje wykluczony z udziału w konkursie.
 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden Utwór swojego autorstwa.
 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Kapituły Nagrody, Komisji Kwalifikacyjnej, Rady Programowej Nagrody, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia. W razie stwierdzenia, że osoba taka wzięła udział w konkursie, Organizator wyklucza ją z konkursu.
 1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik zobowiązany jest zgłosić swój udział poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej także „Zgłoszeniem”). Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie zgłoszenia  jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem się Uczestnika do ich stosowania.  Wraz ze Zgłoszeniem należy złożyć:

–  Utwór w formie wydruków, w dwóch egzemplarzach, (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12). Wydruk Utworu nie powinien zawierać danych autora ani informacji wskazujących na dane autora.

– elektroniczną wersją Utworu w formacie .pdf. zapisaną na nośniku cyfrowym (pamięć USB/pendrive/płyta CD) oznaczonym w sposób wskazany  w §2 punkt 8 Regulaminu. Wyżej wymienione nośniki przekazane przez Uczestników konkursu nie będą im zwracane.

 1. Udział w konkursie jest anonimowy do chwili wybrania trzech Utworów, które zakwalifikowały się do finałowego etapu konkursu.
 1. Zgłoszenie oraz wydruki Utworu wraz z nośnikiem cyfrowym zawierającym elektroniczną wersję Utworu w formacie .pdf każdy Uczestnik zobowiązany jest umieścić w dwóch osobnych, nieprzeźroczystych kopertach, zatytułowanych na zewnątrz „Zgłoszenie” oraz „Utwór” (to jest w jednej kopercie umieścić Zgłoszenie i zatytułować ją „Zgłoszenie, a w drugiej kopercie umieścić wydruki Utworu i zatytułować ją „Utwór”). Obydwie koperty, pierwszą stronę każdego egzemplarza wydruków Utworu oraz nośnik cyfrowy  Uczestnik zobowiązany jest ponadto oznaczyć, czytelnie, dwoma dowolnymi cyframi od 0 do 9 oraz dwoma dowolnymi symbolami graficznymi (przykładowo: 25 #&)- tak aby widoczne było i możliwe do stwierdzenia, że koperty, wydruki i nośnik cyfrowy pochodzą od jednego Uczestnika. Obie koperty opatrzyć należy ponadto dopiskiem  „Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza Różewicza”. Zamknięte koperty należy złożyć w sekretariacie Teatru Miejskiego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice bądź przesłać w formie tradycyjnej przesyłki pocztowej na adres ‘Teatr Miejski w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice’. Z uwagi na konieczność zachowania anonimowości przesyłka nie może być oznaczona nazwiskiem ani adresem nadawcy.
 1. Żadna z kopert nie może zawierać innej, niż wskazana powyżej zawartości jak również nie może zawierać innych dopisków, w szczególności wskazujących na dane Uczestnika.
 1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.
 1. Zgłoszenia niekompletne lub niespełniające powyższych warunków jak również złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 1. Uczestnicy biorą udział w konkursie na swój koszt. Organizator nie zwraca kosztów udziału w konkursie. Złożone w konkursie wydruki Utworów stają się własnością Organizatora.

§3 Nagroda

 1. Nagrodę w konkursie stanowi statuetka oraz honorarium w wysokości 50 000 (pięćdziesiąt) złotych brutto.
 1. Nagrodę otrzymuje wyłącznie Uczestnik będący zwycięzcą konkursu.

3. Laureatem Nagrody, czyli zwycięzcą konkursu, jest autor Utworu wybranego i uznanego przez Kapitułę Nagrody za najlepszy spośród wszystkich Utworów zgłoszonych do konkursu.

 1. Autorzy dwóch pozostałych Utworów, zakwalifikowanych do finałowego etapu Konkursu, otrzymają wyróżnienia po 5000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto każdy.
 1. Poza wskazanymi powyżej, Organizator nie przewiduje innych nagród i/lub wyróżnień dla pozostałych Uczestników konkursu.
 1. Wypłata nagrody oraz wyróżnień, po potrąceniu przez Organizatora kwot należności publicznoprawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, następuje na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. Wypłata wyróżnień następuje w terminie do 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Wypłata honorarium na rzecz  laureata Nagrody następuje w terminie do 21 dni od dnia zawarcia z Organizatorem umowy, o której mowa w § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu i pod warunkiem jej zawarcia.

§4 

Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z trzech etapów.
 1. W etapie pierwszym Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej „Komisją”, dokonuje oceny wszystkich nadesłanych Utworów, wybierając spośród nich 20 Utworów i przekazuje je do dalszej oceny Kapitule Nagrody, zwanej dalej „Kapitułą”.
 1. W etapie drugim Kapituła wybiera spośród Utworów otrzymanych od Komisji trzy Utwory, kwalifikując je do finału Konkursu. Na tym etapie następuje otwarcie kopert zawierających Zgłoszenia celem ustalenia tożsamości autorów Utworów zakwalifikowanych do etapu finałowego.
 1. W etapie trzecim, finałowym, Kapituła wybiera zwycięski Utwór i podczas uroczystej gali ogłasza zwycięzcę konkursu – laureata Nagrody.
 1. O zakwalifikowaniu do trzeciego, finałowego etapu, autorzy wybranych Utworów zostaną przez Organizatora powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego. Lista Utworów zakwalifikowanych do etapu finałowego zostanie ogłoszona przez Teatr na stronie internetowej Nagrody i Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz w mediach.
 1. Utwory zakwalifikowane do trzeciego etapu Konkursu zostaną zaprezentowane w postaci czytań scenicznych na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach w okresie poprzedzającym finałową galę Nagrody. Terminy poszczególnych czytań podane będą na stronie internetowej Teatru Miejskiego w Gliwicach i Nagrody.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego podczas finałowej gali organizowanej przez Organizatora. Termin gali finałowej ogłoszony zostanie do na stronie internetowej Teatru Miejskiego w Gliwicach i Nagrody do 30 września danego roku kalendarzowego. Autorzy Utworów zakwalifikowanych do etapu finałowego zostaną ponadto o terminie gali powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony również na stronach internetowych Teatru Miejskiego w Gliwicach i Nagrody oraz w mediach.

§5

Kapituła Nagrody

 1. Kapituła Nagrody składa się z pięciu członków i jest powoływana oraz odwoływana przez Radę Programową Nagrody.
 1. Zadaniem Kapituły jest:
 2. przedłożenie Radzie Programowej Nagrody propozycji składu Komisji Kwalifikacyjnej. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje prawo zaproponowania co najmniej jednego członka Komisji;
 3. wybranie spośród Utworów zaproponowanych przez Komisję Kwalifikacyjną trzech, które przechodzą do etapu finałowego Konkursu;
 4. rozstrzygnięcie Konkursu poprzez wybranie zwycięskiego Utworu.
 1. Członkostwo w Kapitule ma charakter kadencyjny. Jedna kadencja trwa trzy edycje Konkursu.
 1. Przewodniczącego Kapituły wskazuje Przewodniczący Rady Programowej Nagrody.
 1. Decyzje Kapituły odnoszące się do kwalifikowania i wyboru Utworów w Konkursie, mają formę uchwał podejmowanych w trybie głosowania jawnego, w którym decyduje zwykła większość głosów. Każdemu z członków Kapituły przysługuje jeden głos. W razie równego podziału głosów, np. w przypadku głosów wstrzymujących się, o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego. Decyzje Kapituły są ostateczne, nie wymagają uzasadnienia i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6

Komisja Kwalifikacyjna

 1. Zadaniem Komisji jest wyłonienie, spośród wszystkich Utworów zgłoszonych do konkursu, 20 Utworów, kwalifikujących się do drugiego etapu Konkursu tj. do przekazania do dalszej oceny Kapitule.
 1. Komisję, składającą się z co najmniej pięciu członków, powołuje i odwołuje Rada Programowa Nagrody spośród kandydatów własnych i/lub zaproponowanych przez Kapitułę. Przewodniczący Rady Programowej wskazuje Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej.
 1. Decyzje Komisji odnoszące się do kwalifikowania Utworów w konkursie, mają formę uchwał podejmowanych w trybie głosowania jawnego, w którym decyduje zwykła większość głosów. Każdemu z członków Komisji przysługuje jeden głos. W razie równego podziału głosów, np. w przypadku głosów wstrzymujących się, o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego. Decyzje Komisji są ostateczne, nie wymagają uzasadnienia i nie przysługuje od nich odwołanie.

§7

Rada Programowa Nagrody

 1. Rada Programowa Nagrody (zwana także „Radą”) składa się z trzech członków. Stałym członkiem Rady jest Dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach, jako jej przewodniczący, który powołuje i odwołuje pozostałych dwóch członków Rady na wspólną kadencję wynoszącą trzy edycje konkursu.
 1. Zadaniem Rady jest dbanie o prawidłowe przygotowanie, organizację i przebieg konkursu. Do zadań Rady należy w szczególności: powołanie Kapituły oraz Komisji, transparentne przeprowadzenie procedury konkursowej, organizacja czytań Utworów finalistów konkursu, opracowanie scenariusza i organizacja wydarzeń towarzyszących finałowej gali wręczenia Nagrody, a także koordynacja wszelkich innych działań promocyjnych i organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 1. Decyzje Rady dotyczące powołania członków Kapituły oraz Komisji, mają formę uchwał podejmowanych w trybie głosowania jawnego, w którym decyduje zwykła większość głosów. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. W przypadku głosów wstrzymujących się, o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego. Decyzje Rady są ostateczne, nie wymagają uzasadnienia i nie przysługuje od nich odwołanie.

§8

Prawa autorskie

 1. Poprzez zgłoszenie Utworu do konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 2. a) jest jedynym autorem Utworu i przysługują mu do Utworu wyłączne i nieograniczone (z zastrzeżeniem pkt. b. niżej) w żaden sposób autorskie prawa majątkowe;
 3. b) może swobodnie rozporządzać majątkowymi prawami autorskimi do Utworu, a prawa te nie są one obciążone prawami osób trzecich (z wyłączeniem ewentualnego powierzenia zarządzania tymi prawami organizacji zbiorowego zarządzania prawa autorskimi lub prawami pokrewnymi), jak również osoby trzecie nie zgłaszają roszczeń wobec tych praw;
 4. c) nie zaciągał i nie będzie zaciągał żadnych zobowiązań w odniesieniu do Utworu, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić realizację celów konkursu i korzystanie z Utworu,
 5. d) przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 6. e) Utwór nie były wcześniej publikowany jak również nie był wystawiany w formie sztuki teatralnej;
 1. Z chwilą zgłoszenia Utworu do konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi, na czas trwania danej edycji konkursu (to jest do momentu jego rozstrzygnięcia lub odwołania bądź zakończenia bez wyboru zwycięskiego Utworu) nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu, w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

1) wprowadzenie Utworu, jak i jego części, do pamięci komputera,

2) utrwalenie i zwielokrotnianie, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, za pomocą wszelkich dostępnych technik (w tym techniką drukarską, jak również wytwarzanie techniką

cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej;

3) używanie w celu realizacji prac Komisji i Kapituły, jak również w  materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz wszelkiego rodzaju publikacjach dotyczących konkursu;

4) publiczne udostępnianie Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie na stronie internetowej Teatru Miejskiego w Gliwicach i Nagrody oraz publiczne czytanie Utworu.

 1. Uczestnik, który, na podstawie zawartej umowy, powierzył zarządzanie prawami autorskimi do Utworu, w tym udzielanie licencji na korzystanie z Utworu, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293), zgłaszając swój Utwór do konkursu, zapewnia, iż organizacja ta akceptuje udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w ust. 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora za to, że jakkolwiek organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi nie będzie kierować wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń wynikających z korzystania z Utworu w zakresie opisanym powyżej, a jeśli roszczenia takie zostaną skierowane, Uczestnik zobowiązany jest z nich niezwłocznie zwolnić Organizatora i zwrócić Organizatorowi ewentualne koszty zaspokojenia takich roszczeń.
 1. W celu realizacji założeń konkursu, Uczestnik będący jego zwycięzcą – laureatem Nagrody, z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, zobowiązuje się udzielić Organizatorowi  wyłącznej licencji na pierwsze publiczne wystawienie utworu w formie spektaklu teatralnego na czas jego eksploatacji przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, bezwarunkowo, nieodwołalnie oraz w pełnym zakresie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do utworu, na wszystkich znanych polach eksploatacji. Licencja w szczególności obejmować będzie prawo do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji:
 2. a) publiczne wykonanie oraz wystawianie Utworu w formie sztuki teatralnej na scenach teatralnych;
 3. b) zarejestrowanie sztuki teatralnej na wszelkich nośnikach obrazu oraz dźwięku- w celach archiwalnych oraz promocyjnych i reklamowych Organizatora;
 4. c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zarejestrowanej sztuki teatralnej, w całości lub w części, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci internet;
 5. d) wykorzystanie fragmentów zarejestrowanej sztuki teatralnej w celach promocji i reklamy Organizatora, na materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, zarówno drukowanych jak i mających inną formę, w tym cyfrową, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, na wszelkich nośnikach obrazu oraz dźwięku oraz we wszelkich formach zapisu obrazu oraz dźwięku.
 6. e) wydanie w formie publikacji zwartej.
 1. Uczestnik będący zwycięzcą konkursu- laureat Nagrody z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, zobowiązuje się ponadto:

– udzielić  Organizatorowi zgody na wykonywanie  autorskich praw zależnych do Utworu w celu jego zaadaptowania na sztukę teatralną  i do udzielania dalszych zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu w tym celu.

– upoważnić Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu w jego imieniu w związku z zaadaptowaniem na sztukę teatralną, przy czym   Organizator zobowiązuje się do każdorazowego wskazania Uczestnika, jako autora Utworu. Uczestnik  zobowiąże się jednocześnie, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Utworu w sposób naruszający uzasadniony interes Organizatora.

 1. Uczestnik, będący zwycięzcą konkursu- laureat Nagrody, który, na podstawie zawartej umowy, powierzył zarządzanie prawami autorskimi do zwycięskiego Utworu, w tym udzielanie licencji na korzystanie z tego Utworu, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293), z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, zobowiązuje się zapewnić, że opisane powyżej: licencja, zgody, upoważnienia i zobowiązania, udzielone zostaną na rzecz Organizatora przez właściwą organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w zakresie, w jakim organizacja ta uprawniona jest do ich udzielenia.

 1. Udzielenie licencji, zgód, upoważnień oraz zaciągnięcie zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 powyżej, uwzględniających wszystkie opisane powyżej wymagania Organizatora, nastąpi w pisemnej, pod rygorem nieważności, umowie, która zawarta winna zostać nie później, niż w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 1. Jeśli strony umowy, w tym, w przypadku opisanym w ust. 6, włączając organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, nie uzgodnią warunków umowy w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, Uczestnik będący zwycięzcą konkursu traci prawo do honorarium określonego w § 3 ust. 1, a Organizator nie będzie zobowiązany do jego wypłaty. Jednocześnie Uczestnikowi nie będą przysługiwać z tego tytułu jakichkolwiek roszczenia wobec Organizatora i których to roszczeń Uczestnik się zrzeka. Jednocześnie Uczestnik  traci prawo do tytułowania się laureatem Nagrody.  Uczestnik ponosi również odpowiedzialność wobec Organizatora za to, że jakkolwiek organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi nie będzie kierować wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem Utworu na potrzeby konkursu czy też brakiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7. Jeśli roszczenia takie zostaną skierowane wobec Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest z nich niezwłocznie zwolnić Organizatora i zwrócić Organizatorowi ewentualne koszty zaspokojenia takich roszczeń
 1. Laureat Nagrody traci prawo do honorarium, a jeśli już je otrzymał, zobowiązany jest do jego zwrotu Organizatorowi, w ciągu 7 dni od wezwania go do zapłaty, również w przypadku, jeśli którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu okaże się niezgodne ze stanem rzeczywistym. Organizator możne ponadto dochodzić od laureata Nagrody naprawy poniesionych szkód.

§9

Dane osobowe

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) Teatr Miejski w Gliwicach, z siedzibą pod adresem: ul. Nowy Świat 55/57, 44- 100 Gliwice informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu.
 1. W sprawach przetwarzania danych osobowych kontaktować można się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych- Sebastianem Laryszem, pocztą elektroniczną na adres: s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu: identyfikacji Uczestników, oznaczenia autorstwa Utworu, wyłonienia i publicznego ogłoszenia finalistów i laureata Nagrody ora przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia Nagrody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu stanowi zgoda Uczestnika, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe laureata Nagrody przetwarzane będą również w celu udzielenia licencji, zgód, upoważnień i zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do praw do Utworu, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu. Podstawę przetwarzana danych w tym celu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty posiadające dostęp do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku finalistów konkursu odbiorcami danych mogą być osoby odwiedzające stronę internetową Teatru Miejskiego w Gliwicach i Nagrody oraz osoby biorące udział w czytaniach scenicznych Utworów jak również w gali finałowej.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji i przeprowadzenia konkursu, otrzymania nagrody i udzielenia licencji.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, czas obowiązywania licencji, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z licencją oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie jej zgody, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 1. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Kodeks cywilny oraz ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Organizatorowi, przed upływem terminu do składania Zgłoszeń w konkursie, przysługuje prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które obowiązują po ich ogłoszeniu na stronie internetowej Teatru Miejskiego w Gliwicach i Nagrody.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania w każdym czasie lub zakończenia konkursu bez wyboru jakiegokolwiek Utworu, bez podania przyczyn. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 1. Ostateczne decyzje w sprawie interpretacji Regulaminu oraz w sprawach nieuregulowanych Regulaminem i dotyczących Konkursu należą do Rady Programowej Nagrody.
 1. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 „Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza Różewicza – Formularz zgłoszeniowy”.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2021 r.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU –  Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza

Powrót do góry
Skip to content